การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN QA
ปีการศึกษา 2564
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (Self – Assessment report: SAR)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Committee Assessment Report : CAR)
ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2566

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่