ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy
 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : บัญชีบัณฑิต
ชื่อเต็ม : Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ : บช.บ.
ชื่อย่อ : B.Acc.
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   129 หน่วยกิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ปรัชญาหลักสูตร
  “สร้างนักวิชาชีพบัญชีมืออาชีพที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ และรับผิดชอบในงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของโลกเพื่อตอบสนองการความต้องการของสังคม”
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม และประเทศชาติ
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตมีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชีและสามารถนำความรู้ มาบูรณาการกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางวิชาชีพ สามารถใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และมีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ และรับผิดชอบในงานที่ทำร่วมกับผู้อื่น ร่วมมือสร้างสรรค์การพัฒนาวิชาชีพการบัญชี
  5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยประยุกต์กับทักษะทางวิชาชีพบัญชี และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่ปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. ด้านการทำบัญชี
  2. ด้านการสอบบัญชี
  3. ด้านบัญชีบริหาร
  4. ด้านการภาษีอากร
  5. ด้านการวางระบบบัญชี
  6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
  7. ด้านการตรวจสอบภายใน
  8. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี


  ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
  แผนการศึกษาและคำอธิบายรายวิชา

  © 2019 BCA UP
  เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่