ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in Communication Management
 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : นิเทศศาสตรบัณฑิต (การจัดการการสื่อสาร)
  : Bachelor of Communication Arts (Communication Management)
ชื่อย่อ : นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร)
  : B.Com.Arts (Communication Management)
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   127 หน่วยกิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ปรัชญาหลักสูตร
  สร้างกระบวนการสื่อสารอย่างชาญฉลาด เพื่อจรรโลงสังคมให้เกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1.ผลิตบัณฑิตให้มีความเข้าใจในกระบวนการจัดการการสื่อสารในทุกระดับ ตลอดจนเครื่องมือที่จะนำมาใช้อย่างเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์
  2.ผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะรู้กว้าง รู้ลึก รู้รอบ รู้จักคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อบูรณาการปัจจัยทางธุรกิจและการสื่อสารไปสู่การวางแผนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
  3.ผลิตบัณฑิตที่รู้จักการแสวงหาความรู้อย่างมีขั้นตอนด้วยเครื่องมือหลากหลายรูปแบบอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ และสามารถนำผลการเรียนรู้นั้นไปต่อยอดในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักการสื่อสารอย่างมีจริยธรรม เคารพกฎหมายและกฎระเบียบของสังคมในการประกอบอาชีพ

อาชีพที่ปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
   ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง สามารถทำธุรกิจส่วนตัว องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณกุศล โดยสามารถทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวกับการสื่อสาร ดังต่อไปนี้
 1. นักวางแผนการใช้สื่อ ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์
 2. นักประชาสัมพันธ์
 3. นักสื่อสารการตลาด
 4. ผู้ประกอบการบริษัทรับออกแบบการสื่อสารครบวงจร
 5. นักโฆษณา
 6. ที่ปรึกษาการสร้างตราสินค้า
 7. นักออกแบบการสื่อสาร
 8. อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
แผนการศึกษาและคำอธิบายรายวิชา

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่