ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economics Program
 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อเต็ม : Bachelor of Economics
ชื่อย่อ : ศ.บ.
ชื่อย่อ : B.Econ.
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   127 หน่วยกิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ปรัชญาหลักสูตร
  เศรษฐศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืนด้วยจิตสาธารณะ
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ สามารถนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ไปประกอบอาชีพที่สุจริต
  2.เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะในการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งบัณฑิตสามารถเชื่อมโยงหลักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ

อาชีพที่ปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
ราชการและรัฐวิสาหกิจ
 1. เศรษฐกร
 2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านเศรษฐศาสตร์)
 3. นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา อาจารย์
 4. นักวิจัย นักวิเคราะห์ นักสถิติ
หน่วยงานภาคเอกชน บริษัท
 1. พนักงานธนาคาร
 2. เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์
 3. นักธุรกิจ
 4. เจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน
 5. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
 6. ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
แผนการศึกษาและคำอธิบายรายวิชา
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่