แบบฟอร์มงานบุคคล

1.แนวปฏิบัติการขออนุญาตลาเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
2.แบบฟอร์มติดตามอบรม
3.แบบรายงานการฝึกอบรม
4.แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน (ในประเทศ)
5.ระบบลาออนไลน์ กองการเจ้าหน้าที่
6.แบบใบขอยกเลิกวันลา
7.แนวปฏิบัติการขอเบิกเงินสวัสดิการ
8.แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล
9.แบบฟอร์มเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
10.แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการมหาวิทยาลัย

11.DMS - แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน สำหรับใช้ในระบบ UP-DMS
12.DMS - แบบฟอร์มขออนุมัติลาอบรม,สัมมนา,ประชุมออนไลน์ สำหรับใช้ในระบบ UP-DMS

13.แบบฟอร์มขออนุญาตไม่สแกนลายนิ้วมือ ขอเข้าปฏิบัติงานช้า ขอออกก่อน
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่