แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 ปีงบประมาณ 2562
แผนการบริหารความเสี่ยง
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
แผนการควบคุมภายใน
รายงานแผนการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน
รายงานแผนการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน
 ปีงบประมาณ 2563
แผนการบริหารความเสี่ยง
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
 ปีงบประมาณ 2564
แผนการบริหารความเสี่ยง
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน


รายงานการควบคุมภายใน
 ปีงบประมาณ 2561
รายงานการควบคุมภายใน
 ปีงบประมาณ 2562
รายงานการควบคุมภายใน
 ปีงบประมาณ 2563
รายงานการควบคุมภายใน
 ปีงบประมาณ 2564
รายงานการควบคุมภายใน

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่