ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Tourism and Management
 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
  : Bachelor of Arts (Tourism)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
  : B.A. (Tourism)
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   126 หน่วยกิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ปรัชญาหลักสูตร
  ศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการที่มีคุณภาพพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศชาติ
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
  1.มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม
  2.มีความเข้าใจและรอบรู้ในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานในการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3.มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในวิชาชีพการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ
  4.มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ สามารถแสดงบทบาทความเป็นผู้นำ และผู้ตามได้และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างสร้างสรรค์

อาชีพที่ปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. มัคคุเทศก์
 2. ผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ
 3. พนักงานในหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ
 4. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
แผนการศึกษาและคำอธิบายรายวิชา

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่