คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ

คู่มือนิสิต
คู่มือนิสิต
คู่มือสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

งานบริหารทั่วไป
การตรวจเอกสารและส่งเบิกเงิน
การยืมเงิน
เบิกค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ทางเดินเอกสาร ระบบ UP-DMS คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คู่มือการใช้งานระบบบันทึกภาระงาน

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการการฝึกงาน (สำหรับสถานฝึกฯ)

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการการฝึกงาน (สำหรับนิสิต)


งานวิชาการ
แผนผังของการสนับสนุนการเรียนการสอนห้องปฎิบัติการ)
ธันยลักษณ์ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริง (ผลการเรียน)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการทำเอกสารค่าใช้จ่ายในการประชุมประชุมแบบ Onsite (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสำรวจรายวิชาที่จะเปิดสอน ระดับปริญญาตรี(สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรับคำร้องขอลงทะเบียนเรียนพร้อมฝึกงาน (UP17)ระดับปริญญาตรี (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)
แผนผังการขออนุมัติบรรจุหลักสูตรเข้าแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
แผนผังการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
แผนผังการปฏิบัติงาน ทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม(สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)
แผนผังการปฏิบัติงาน การจัดสอบประมวลความรู้(สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)
ขั้นตอนการดำเนินงานในระบบทรานสคริปกิจกรรม (Activity Transcript)
ขั้นตอนการจัดตั้งชมรมคณ
ขั้นตอนการเตรียมห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์เสียง
การเชื่อมต่อระบบเสียง

งานแแผนงาน
ขั้นตอนงานปฏิบัติงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU)
ขั้นตอนงานปฏิบัติงานการให้ทุนวิจัยจากงบประมาณรายได้คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายได้

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่