ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มพ. ออกศึกษาดูงาน ก่อนฝึกประสบการณ์ในสนามจริง

           นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ออกศึกษาดูงานด้านการสื่อสารองค์กร การสื่อสารการตลาด และการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ มูลนิธิโครงการหลวง(แม่เหียะ) เชียงใหม่ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์วิราพร โชติปัญญา ประธานหลักสูตรการจัดการการสื่อสาร พร้อมด้วยอาจารย์นิตยา บุญชุ่ม อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วม

 

             โดยโครงการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการการจัดการการสื่อสารมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปิดประสบการณ์ให้ได้สัมผัสการทำงานขององค์กรต่างๆ พร้อมเรียนรู้ความแตกต่างด้านกลยุทธ์การสื่อสารขององค์กรภาครัฐ เอกชนและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร  เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพในการทำงานต่อไปในอนาคต


ภาพ :   ธรรพ์ธร สารการ   
ข้อมูล/ข่าว :    ภคภณ ลือเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/3/2566 13:56:01

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่